REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.thehiveclothing.eu

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczą:
 1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego www.thehiveclothing.eu;
 2. Sprzedawca - THE HIVE GROUP Mateusz Kowalski, adres: 31-060 Kraków, ul.Gazowa 11, NIP 685-218-01-25;
 3. Klient – użytkownik sklepu, a zarazem kontrahent sprzedawcy, którym może być jedynie konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, a więc osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Towar/Towary – produkty znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej Sprzedawcy;
 5. Zamówienie – dokument wystawiany przez Klienta w odpowiedzi na zaproszenie do zawarcia umowy;
 6. Sklep - sklep obsługiwany za pośrednictwem sieci Internet przez THE HIVE GROUP Mateusz Kowalski, dostępny pod adresem www.thehiveclothing.eu;
 7. Umowa sprzedaży na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość , bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 8. Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 ze zm.).
2. Niniejszy regulamin określa tryb zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów będących w asortymencie Sklepu, w tym zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady i formy składania zamówień, zasady zawierania umowy sprzedaży, sposoby i koszty dostawy zamówionych towarów, sposoby zapłaty za zamówione towary, uprawnienia kupującego w zakresie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, procedurę składania i rozpatrywania reklamacji, zasady ochrony danych osobowych kupującego oraz inne prawa i obowiązki stron.
3. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych w obrocie konsumenckim tzn. pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.
4. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF, na wybranym przez siebie nośniku.
5. Informacje o Towarach w sklepie internetowym m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

§ 2
Zawarcie umowy sprzedaży

1. Złożenie zamówienia przez Klienta w pierwszej kolejności wiąże się z koniecznością założenia konta użytkownika Sklepu (warunek konieczny). Konto użytkownika zakładane jest poprzez dokonanie rejestracji w bazie sklepu internetowego www.thehiveclothing.eu.

2. W celu złożenia zamówienia w Klient powinien:
 1. Dokonać wyboru towaru (towarów) zamieszczonego na stronie internetowego www.thehiveclothing.eu, podając, jeśli opcja jest dostępna, kolorystykę, rozmiar, inne cechy opcjonalne charakterystyczne dla towaru oraz ilość; a następnie wybrać przycisk „dodaj do koszyka”;
 2. Następnie wybrać przycisk „Pokaż koszyk”;
 3. Następnie podać dane umożliwiające realizację zamówienia lub ewentualnie dokonać logowania do konta użytkownika, następnie użyć przycisku „Realizuj zamówienie”;
 4. Następnie dokonać wyboru formy dostawy, najpóźniej na tym etapie Klient powinien zapoznać się i potwierdzić zapoznanie się oraz akceptację niniejszego regulaminu oraz ewentualnie udzielić pozostałych przewidzianych zgód, następnie użyć przycisku „Realizuj zamówienie”;
 5. Następnie wybrać sposób płatności, w zależności od dokonanego wyboru Klient proszony jest o postępowanie zgodnie ze wskazanymi wytycznymi; dokonując niniejszej czynności Klient zatwierdza zamówienie oraz potwierdza wolę zakończenia zamówienia i chęć zawarcia umowy.
3. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia.
4. Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych, w tym istniejący adres e-mail i numer telefonu. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.
5. Zatwierdzenie zamówienia stanowi ofertę Klienta w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego, złożoną THE HIVE GROUP Mateusz Kowalski do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
6. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem oraz THE HIVE GROUP Mateusz Kowalski. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.
7.Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:
 • Dane zawarte w formularzu, w tym dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą;
 • Dane zawarte w formularzu, w tym dane teleadresowe są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia;
 • Transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych PayPal/PayU lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie o którym mowa w § 4 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
8. Przed odmową realizacji zamówienia zostanie podjęta próba kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

  § 3
  Dostawa i odbiór

  1. Towary dostarczane są firmą spedycyjną FEDEX i INPOST. na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, z zastrzeżeniem, że realizowane są zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Przewidywany czas dostawy to 2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jaką jest przedpłata, rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania płatności (cena towaru oraz koszty przesyłki) na rachunku bankowym THE HIVE GROUP Mateusz Kowalski
  3. Koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, za wyjątkiem zamówienia przekraczającego określoną wartość w związku, z którą koszty przesyłki pokrywa Sprzedawca (informacja o aktualnie obowiązującym limicie umieszona jest w „koszyku” podczas składania zamówienia). Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu. Tytułem kosztów wysyłki pobierane są opłaty w wysokości :
  • 16,00 zł – przy przedpłacie (zwykły przelew bankowy, przelew bankowy za pośrednictwem płatności elektronicznej PayPal/PayU);
  • 21,00 zł – przy płatności za pobraniem (płatność gotówką spedytorowi firmy kurierskiej);
  • 12,00 zł - Paczkomat
  • 0,00 zł – w przypadku zamówienia przekraczającego określoną wartość, w związku z którą koszty przesyłki pokrywa Sprzedawca.
  • 0,00 z - odbiór osobisty po przedpłacie na konto
  • Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient, powinien dokładnie sprawdzić w obecności spedytora kompletność zawartości paczki oraz stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez odbierającego i kuriera.

    § 4
    Ceny i metody płatności

    1. Informacja o cenie towaru podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia.
    2. Ceny towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają VAT.
    3. Płatność za zamówiony towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta przez jedną z następujących metod:
    • płatność gotówką spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy przy odbiorze towaru (za pobraniem);
    • płatność zwykłym przelewem bankowym bezpośrednio na konto THE HIVE GROUP Mateusz Kowalski (przedpłata);
    • płatność przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayPal /PayU (przedpłata).
    • W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania całości płatności (cena towaru oraz koszy przesyłki) na rachunek THE HIVE GROUP Mateusz Kowalski lub podmiotów pośredniczących w transakcji (PayPal./PayU) w terminie 4 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności.
    • Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Klienta dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy.

     § 5
     Rękojmia

     1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, według reguł określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
     2. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową, natomiast wada prawna polega w szczególności na fakcie, że rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej. Wobec powyższego reklamacji nie podlegają wszelkiego rodzaju celowe lub przypadkowe uszkodzenia mechaniczne, w szczególności rozdarcia, przecięcia, zaciągnięcia, urwane guziki, oraz uszkodzenia wynikające ze złego użytkowania.
     3. Klient powinien złożyć reklamację z zachowaniem terminów i warunków określonych przepisami prawa.
     4. W celu złożenia reklamacji Klient powinien odesłać towar wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz dowodem zakupu na adres Sprzedawcy: THE HIVE GROUP Mateusz Kowalski, ul.Gazowa 11, 31-060 Kraków z dopiskiem „REKLAMACJA” na kopercie.
     5. W ciągu 14 dni liczonych od dnia dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem, Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Za zachowanie tego terminu uważa poinformowanie Klienta drogą mailową lub telefoniczną.
     6. Na podstawie art. 560 i art. 561 w zw. z art. 556 Kodeksu Cywilnego, jeżeli towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia:
     • wymiana rzeczy na wolną od wad;
     • usunięcia wady; - chyba ze doprowadzenie rzeczy co do zgodności z umowa w sposób zaproponowany przez kupującego jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawce.
     • obniżenia ceny;
     • odstąpienia od umowy(jedynie gdy wada Towaru jest istotna); - chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie.
     • W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
     • W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w przypadku spisania wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
     • Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

       § 6
       Prawo odstąpienia od umowy

       1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Po upływie 14 dni prawo odstąpienia wygasa.
       2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie. Oświadczenie należy przesłać na adres: THE HIVE GROUP Mateusz Kowalski, ul.Gazowa 11, 31-060 Kraków. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy ( załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), który zostanie dostarczony w wiadomości e-mail bezpośrednio po zatwierdzeniu zamówienia.
       3. Do zachowania terminu o którym mowa w § 6 pkt 1, wystarczy wysłanie oświadczenie przed jego upływem.
       4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymane odpłatności za zamówione produkty bez kosztów dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Jednakże Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
       5. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem. Klient odsyła rzecz wraz z paragonem fiskalnym oraz jeżeli nie zostało jeszcze wysłany oryginał formularza zwrotu lub jakiekolwiek innego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres: THE HIVE GROUP Mateusz Kowalski, ul.Gazowa 11, 31-060 Kraków.
       6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (m.in. odesłanie, przekazanie, opakowanie). Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi - na przykład uszkodzeniom w trakcie transportu.
       7. Klient ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonalność towaru Oznacza to w szczególności, że Klient nie może korzystać z rzeczy. W razie stwierdzenie korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy.

        § 7
        Ochrona danych osobowych

        1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926, z zm.) dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych -THE HIVE GROUP Mateusz Kowalski, wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, mogą być przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w ustawieniach na stronie „Twoje konto” w zakładce „Twoje dane osobiste”.
        2. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
        3. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym osobom, organom lub instytucjom (w tym organom wymiaru sprawiedliwości) tylko i wyłącznie w wypadkach, gdy wyraźnie nakazują to określone przepisy prawa. Ponadto dane osobowe Klienta są udostępniane podmiotom obsługującym wysyłkę towaru.
        4. Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień w Sklepie.
        5. THE HIVE GROUP Mateusz Kowalski może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny i Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów zakupów. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.

         § 8
         Postanowienia końcowe

         1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca w brzmieniu z dnia złożenia przez Klienta zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup towarów oferowanych przez Sklep.
         2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Kupujących korzystających ze Sklepu.
         3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu, jaki i również ich modyfikacji, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian.
         4. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
         • dostęp do sieci Internet,
         • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),
         • posiadanie konta poczty elektronicznej.
         • Do zawieranej pomiędzy stronami umowy sprzedaży zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
         • Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (dalej zwanych: ADR). Informacje na temat ADR dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient będący Konsumentem może w szczególności zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw Konsumentów.
         • Koszty, które ponoszone są w związku z kontaktem telefonicznym określane są według stawek przez operatora Klienta. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych.
         • Dane kontaktowe:
          THE HIVE GROUP Mateusz Kowalski
          ul. Zabłocie 25/53
          30-701 Kraków
          tel. : +48 697 256 197
          e-mail: info@thehiveclothing.eu

          ZAŁĄCZNIK NR 1

          WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

          (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

          Adres do zwrotów:

          THE HIVE GROUP Mateusz Kowalski
          ul. Zabłocie 25/53,
          30-701 Kraków,
          tel. : +48 697 256 197
          e-mail: info@thehiveclothing.eu

           

           

           

           

          Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)............................................................................................

          Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)...........................................................................................

          Imię i nazwisko konsumenta(ów)................................................................................................

          Adres konsumenta( ów) .....................................................................................................................................................................................................................................................................

          nr konta do zwrotu należności.....................................................................................................................................................................

           

           

          Podpis konsumenta(-ów) oraz data

          .........................................................

          (*)niepotrzebne skreślić

          ZAŁĄCZNIK NR 2

          WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI TOWARU

          (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji towaru)

          Miejscowość, data

          ….................................................

           

          THE HIVE GROUP Mateusz Kowalski
          ul. Zabłocie 25/53
          30-701 Kraków,
          tel. : +48 697 256 197
          e-mail: info@thehiveclothing.eu

          Dane konsumenta:

          Imię, nazwisko:

          …..................................

          Adres:

          …................................

          …..................................

           

           

          Reklamacja towaru

          Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……............ towar jest wadliwy. Wada polega na …………………............................. Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny żądam:

          • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1);

          • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1);

          • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł,
          Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………........................................................../przekazem pocztowym na mój adres............................................................................................. *(art. 560 § 1);

          • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ….....……...........…......... /przekazem pocztowym na mój adres......................................................* (art. 560 § 1).

           

          Z poważaniem ………………………………….

          (*)niepotrzebne skreślić